نمایشگاه ها و همایش ها

مهراس کویر | نمایشگاه بین المللی بیرجند | mehraskavir

همکاری مهراس کویر و غرفه صنعت و معدن در دومین نمایشگاه توانمندی های استان

همکاری شرکت مهراس کویر با غرفه اداره صنعت و معدن در دومین نمایشگاه توانمندی های صنعتی و معدنی استان خراسان جنوبی،...

مهراس کویر | نمایشگاه بین المللی بیرجند | mehraskavir

حضور شرکت مهراس کویر در دومین نمایشگاه توانمندی های صنعتی و معدنی استان

حضور نمایندگان شرکت مهراس کویر در دومین نمایشگاه توانمندی های صنعتی و معدنی استان خراسان جنوبی، در ادامه تصویر لوح تقدیر...