مقالات تخصصی

مقالات و مباحث تخصصی مهراس کویر

عضویت واحد صنعتی مهراس کویر در پارک علم و فناوری استان خراسان جنوبی

نظر به توانمندی های فناورانه شرکت دانش بنیان مهراس کویر و حمایت های پارک علم و فناوری خراسان جنوبی...

بازدید کمیته تاسیسات و تجهیزات ساختمان استان از شرکت مهراس کویر

بازدید کمیته تاسیسات و تجهیزات ساختمان استان، سه شنبه دهم اردیبهشت ماه 1398 از مجموعه تولیدی مهراس کویر به...

همراهی شرکت مهراس کویر با شرکت های دانش بنیان تا دو سال آینده

یگانه پروردگار را شاکریم که در ورقی دیگر از روزگار سخت تولید، شاهد افتخاری بزرگ در روند صعودی مجموعه...